Livres

Tax me if you can
Tax me if you can, Gent, Borgerhoff & Lamberigts, 2014, 207p.Niemand weet meer over belastingen dan professor Michel Maus. “De Belg wordt flink belast”, zegt hij, “en dus heeft hij het recht om alle legale manieren te gebruiken om belastingen te ontwijken”. Dat levert een boek op vol praktische tips die onmiddellijk zullen renderen voor je portemonnee: hoe vul je best je jaarlijkse aangifte voor de personenbelasting in?, wat geeft allemaal recht op belastingvermindering?, hoe kan je fiscaal voordelig sparen en kopen?, hoe voorkom je dat je kinderen zich blauw betalen aan erfenisrechten later?. Stap voor stap, erg overzichtelijk, in alle geniale eenvoud uitgelegd.
01/01/2014
L'utilisation par les résidents belges des structures sociétaires luxembourgeoises
L’ouvrage traite de l’intérêt fiscal, pour les résidents belges, de l’utilisation de trois véhicules sociétaires luxembourgeois : la société de gestion de patrimoine familial (SPF), le fonds d´investissement spécialisé (SICAV-SIF) et la société de participation financière (SOPARFI). La SPF, la SICAV-SIF et la SOPARFI sont des instruments juridiques souples et innovants, présentant des atouts fiscaux indéniables pour les résidents belges. L’ouvrage ne se limite pas au régime fiscal luxembourgeois de ces véhicules. Il traite également de nombreuses questions fiscales belges, présentant un intérêt pratique fondamental : le rapatriement des revenus aux résidents belges, les moyens de défense dont dispose le fisc belge pour combattre l’utilisation de structures luxembourgeoises (particulièrement l’article 344, §§ 1 et 2, du CIR), la nouvelle obligation de déclaration (et le projet de taxation par transparence) des structures patrimoniales privées, l’extension de la taxe sur l’épargne aux fonds d’investissement sans passeport européen, l’obligation de déclarer des paiements substantiels par des sociétés belges vers le Luxembourg, l’échange d’informations par les autorités fiscales luxembourgeoises au fisc belge, etc. La dernière partie de l’ouvrage étudiera les incidences fiscales luxembourgeoises et belges de dix structures de planification fiscale, entre autres : • la cession, par un habitant du Royaume, d’une société familiale à une SOPARFI (structure de plus-value interne) ; • le transfert du domicile fiscal d’un particulier belge vers le Grand-Duché du Luxembourg ; • l’acquisition par une SOPARFI d’un portefeuille-titres financé par endettement ; • la conversion d’une SPF en SOPARFI (et vice-versa) ; • le transfert de siège d’une filiale offshore d’une société belge vers le Luxembourg ; • la souscription par une SOPARFI d’un instrument hybride émis par une société belge ; • le financement de l’acquisition d’entreprises (belges) à travers une double structure holding (SOPARFI – holding belge).
01/01/1970
De fiscale controle
In dit boek onderzoekt auteur Michel Maus hoe ver de eigenlijke onderzoeksmachten van de fiscale administratie reiken. Wie de fiscale wet er op naleest, komt ongetwijfeld tot de vaststelling dat de onderzoeksmachten zeer ruim zijn geformuleerd. Op het eerste gezicht krijgt men inderdaad de indruk dat de belastingadministratie in wezen alles kan doen in haar zoektocht naar de werkelijk verschuldigde belasting. Heel wat belastingplichtigen zijn er dan ook ten onrechte van overtuigd dat tegen een onderzoeksdaad van de administratie weinig of niets te beginnen valt, zodat zij het fiscaal onderzoek gelaten ondergaan. Wie de fiscale onderzoeksmachten echter iets nader bestudeerd, kan evenwel vaststellen dat de fiscale controlebevoegdheid zowel inhoudelijk als in de tijd en de ruimte beperkt is. Deze fiscale controlebeperkingen worden uitvoerig in het boek besproken. Zoals de auteur aantoont, stellen de fiscale onderzoeksmachten nog heel wat problemen die in de rechtspraktijk op een passende oplossing wachten. Voorbeelden van deze problemen zijn onder meer de moeilijke verhouding tussen de fiscale onderzoeksmachten en het recht op privacy, het spanningsveld tussen de fiscale meewerkverplichting en het strafrechtelijk zwijgrecht, het probleem van het inzagerecht van de fiscus in gerechtelijke dossiers, de problematiek van de doorbreking van het fiscaal bankgeheim en van het beroepsgeheim, etc. Het boek behandelt de fiscale controle op het vlak van de inkomstenbelastingen, de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen, de BTW, de registratierechten, de successierechten, de zegelrechten en de met het zegel gelijkgestelde taksen.
01/01/2005
Le statut des travailleurs frontaliers au Luxembourg
Le statut des travailleurs frontaliers au Luxembourg - Aspects sociaux et fiscaux, Louvain-la-Neuve, Anthemis, 2015.Pays dynamique au centre de l’Europe, le Luxembourg se caractérise par un emploi particulièrement important de travailleurs dits « frontaliers » provenant de la France, de la Belgique ou en encore de l’Allemagne. L’occupation au Luxembourg de ces travailleurs de résidence ou de nationalité étrangère, qui travaillent parfois dans plusieurs pays, soulève des questions spécifiques telles que le télétravail, la fiscalité, le risque d’établissement permanent, le salarysplit, le détachement ou encore la question du droit applicable.Afin de s’y retrouver parmi les conventions préventives de double imposition, les règlements européens en matière de sécurité sociale ou encore les lois et réglementations applicables, cet ouvrage réunit les contributions de praticiens forts d’une expérience de terrain pour associer réflexion scientifique et réponses pratiques à ces questions.Le statut de ces travailleurs "transfrontaliers" sera examiné tant sur l’aspect fiscal que social.
Denis-Emmanuel Philippe, Pascal Bouvy, Joël de Marneffe, Benoit Maréchal
01/01/2015
Het beheer van het gemeentelijk patrimonium
In dit boek gaat auteur Jan Astaes in op de verschillende vormen van vervreemding en verwerving van het gemeentelijk patrimonium. Per hoofdstuk bespreekt hij de volledige procedure, geeft hij modelteksten mee en zet hij de samenstelling van het dossier uiteen. Zowel het onroerend als het roerend patrimonium komen aan bod. Courante rechtsverhoudingen zoals bij koop/verkoop, huur, ruil, schenking en erfdienstbaarheden worden vanuit een gemeentelijke betrokkenheid grondig geanalyseerd.
01/04/2014
De wet van 26 december 2013 betreffende het eenheidsstatuut
De wet van 26 december 2013 betreffende het eenheidsstatuut, Mechelen, Wolters Kluwer, 2014, 351p De wijzigingen verbonden aan de nieuwe wetgeving betreffende de invoering van het eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden zijn ingrijpend. Dit boek geeft u een diepgaand inzicht in de belangrijkste aspecten. Het omvat een bundeling van de meest relevante parlementaire stukken en voorbereiding bij de totstandkoming van de wet. Uiteraard bevat het boek ook de volledige wettekst van het eenheidsstatuut. Deze publicatie is bijgewerkt tot 1 februari 2014 en oriënteert de lezer langs de belangrijkste wijzigingen en nieuwigheden. Het omvat zowel de juridische als de praktische impact van de nieuwe wet. Het biedt inzicht in de voornaamste knelpunten en analyseert de weerslag hiervan in de praktijk. Kortom, het boek vormt een onontbeerlijk werkinstrument voor wie in de dagelijkse praktijk geconfronteerd wordt met het statuut van de arbeiders en bedienden.
, Joris De Wortelaer
01/01/2014
Patrimoniumbelastingen
Patrimoniumbelastingen, 2de uitgave, Brugge, Vanden Broele, 2014, 218p.De activeringsheffing inzake onbebouwde kavels en bouwgronden, de belasting op de tweede verblijven, de verhaalbelastingen, de belasting op het bouwen en verbouwen, de belasting ter bestrijding van leegstand en verkrotting,… Deze en andere zogenaamde patrimoniumbelastingen vertegenwoordigen een aanzienlijk deel in de totale som van de eigenlijke gemeentebelastingen.Een goed begrip van het juridisch kader waarbinnen deze patrimoniumbelastingen functioneren, vormt geen overbodige luxe om een efficiënte lokale fiscaliteit te kunnen waarborgen. In deze uitgave maakt auteur Jan Astaes een uitvoerige juridische analyse van de meest courante patrimoniumbelastingen. Waar mogelijk vult hij zijn analyse aan met concrete modellen.
01/01/2014
Basisbegrippen fiscaal recht
Basisbegrippen fiscaal recht, Brugge, die Keure, 2014, 188 p.Het boek Basisbegrippen fiscaal recht geeft een algemeen inzicht in het huidige Belgische belastingrecht.Daartoe wordt de nadruk gelegd op de structuur van de verschillendebelastingen, op hun interne samenhang en de onderlinge verbanden. Het boek richt zich enerzijds tot juristen, economisten in vorming en meer algemeen tot wie met het belastingrecht in zijn complexiteit wenst kennis te maken.Anderzijds komt het tegemoet aan de behoefte tot fiscale herbronning die meer en meer leeft bij advocaten, notarissen en ook bij velen die soms reeds jaren exclusief in een specifieke tak van het belastingrecht bedrijvig zijn.
01/01/2014
Gemeentebelastingen. Algemeenheden en invordering. (volume 2)
Gemeentebelastingen. Algemeenheden en invordering, Brugge, Vanden Broele, 2014, losbladig, 585p. De weg van de begroting naar de gemeentekas is lang en niet altijd gemakkelijk. Belastingen moeten worden gevestigd en ingevorderd … terwijl weerstand vanwege belastingplichtigen onder de vorm van bezwaren nooit uitgesloten is. Bovendien zijn fiscale aangelegenheden bijzonder technisch en vaak erg juridisch getint. Vandaar het boek “Gemeentebelastingen”: een leidraad voor iedereen die beroepshalve met lokale fiscaliteit in aanraking komt. Deze uitgave verscheen voor het eerst in 1990. Auteur Jan Astaes, zelf tientallen jaren werkzaam als financieel beheerder in een lokaal bestuur, heeft deze publicatie vanaf de eerste bijwerking gedurende een kwarteeuw steeds verder uitgewerkt. Het resultaat is een levenswerk over gemeentebelastingen, dat doorleefd is van de praktijk. In twee – ook afzonderlijk verkrijgbare – boekvolumes schetst “Gemeentebelastingen” als geen ander een helder beeld van alle relevante aspecten die de gemeentebelastingen vormgeven. Van de grondbeginselen, over de vestiging en invordering, tot de vervolging en de geschillen: alle onderwerpen komen in heldere bewoordingen aan bod en worden op een overzichtelijke en juridisch gefundeerde wijze geanalyseerd en uitgewerkt. De nadruk ligt steeds op een praktijkgerichte aanpak. Het werk bevat bovendien talloze verwijzingen naar de doctrine en rechtspraak. Kortom, “Gemeentebelastingen” vormt een onmisbare gids voor iedere jurist, ambtenaar of mandataris die in deze materie niet verloren wil lopen.
01/01/2014