Livres

Gemeentebelastingen. Vervolgingen en geschillen. (volume 1)
Gemeentebelastingen. Vervolgingen en geschillen, Brugge, VandenBroele, 2014, losbladig, 397p. De weg van de begroting naar de gemeentekas is lang en niet altijd gemakkelijk. Belastingen moeten worden gevestigd en ingevorderd … terwijl weerstand vanwege belastingplichtigen onder de vorm van bezwaren nooit uitgesloten is. Bovendien zijn fiscale aangelegenheden bijzonder technisch en vaak erg juridisch getint. Vandaar het boek “Gemeentebelastingen”: een leidraad voor iedereen die beroepshalve met lokale fiscaliteit in aanraking komt. Deze uitgave verscheen voor het eerst in 1990. Auteur Jan Astaes, zelf tientallen jaren werkzaam als financieel beheerder in een lokaal bestuur, heeft deze publicatie vanaf de eerste bijwerking gedurende een kwarteeuw steeds verder uitgewerkt. Het resultaat is een levenswerk over gemeentebelastingen, dat doorleefd is van de praktijk. In twee boekvolumes schetst “Gemeentebelastingen” als geen ander een helder beeld van alle relevante aspecten die de gemeentebelastingen vormgeven. Van de grondbeginselen, over de vestiging en invordering, tot de vervolging en de geschillen: alle onderwerpen komen in heldere bewoordingen aan bod en worden op een overzichtelijke en juridisch gefundeerde wijze geanalyseerd en uitgewerkt. De nadruk ligt steeds op een praktijkgerichte aanpak. Het werk bevat bovendien talloze verwijzingen naar de doctrine en rechtspraak. Kortom, “Gemeentebelastingen” vormt een onmisbare gids voor iedere ambtenaar of mandataris die in deze materie niet verloren wil lopen.
01/01/2014
Actualités de droit fiscal anno 2013
Actualités de droit fiscal - Anno 2013, CUP, Bruxelles, Larcier, vol. 144.Ce volume de la CUP couvre des thématiques sélectionnées en fonction de leur actualité législative ou jurisprudentielle. Il contient également un exposé sur l’intérêt fiscal de la mise en société.
01/01/2013
De nieuwe wet op de echtscheiding
De nieuwe wet op de echtscheiding, 2013. De nieuwe wet op de echtscheiding vanuit een praktisch standpunt toegelicht en bekeken. Op 1 september 2007 trad de nieuwe wet op de echtscheiding in werking.Huidige leidraad heeft de bedoeling in de eerste plaats de nieuwe vorm van de echtscheiding te bespreken, zoals deze kan ingeleid worden vanaf 1 september 2007. Uiteraard wordt ook rekening gehouden met de overgangsmaatregelen.De bedoeling van de wetgeving is vooral de procedures te vereenvoudigen alsook een oplossing te bieden voor bijkomende problemen die zich stellen bij dergelijke procedures.Vandaar dat de wetgever het principe van “schuldloze” echtscheiding heeft gehanteerd. Voortaan zijn er twee echtscheidingsgronden, met name - echtscheiding op grond van onderlinge toestemming (EOT) – echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting van het huwelijk (EOO).
Sylvie Vandenabeele, F. MOEYKENS
01/01/2013
Wet & Duiding Fiscale procedure en fiscaal strafrecht
Pieterjan Smeyers verleende zijn medewerking aan het boek Wet en Duiding: Fiscale procedure en fiscaal strafrecht.Handige en overzichtelijke bundeling van relevante wetgeving inzake de fiscale procedure (directe en indirecte belastingen) en de bepalingen van fiscaal strafrecht:Het laatste decennium zijn er meer en meer raakvlakken ontstaan tussen de fiscale en de strafrechtelijke rechtspraktijk.Mede door een toenemende maatschappelijke intolerantie tegenover  fiscale fraude, verzeilt een fiscaal geschil sneller dan voorheen in de strafrechtelijke sfeer en worden fiscale inbreuken ook strafrechtelijk vervolgd.Vandaar een codex met twee delen: fiscale procedure en fiscaal strafrecht. De wetgevende teksten (meer dan 50!) zijn bijgewerkt tot 1 april 2013.
Pieterjan Smeyers, B. Spriet; H. Symoens
01/01/2013
Basisbegrippen personenbelasting
Basisbegrippen personenbelasting, Brugge, die Keure, 2012, 230p.Het boek Basisbegrippen Personenbelasting heeft tot doel de lezer in te wijden in de werking en de structuur van de personenbelasting. Hierbij wordt aandacht besteed aan zowel de materiële als de formele aspecten van de belasting. Het boek richt zich in hoofdzaak tot studenten en rechtspractici die hun kennis van de personenbelasting willen bijschaven.
Michel Maus, A. Spruyt
01/01/2012
Handboek Personenbelasting
Mark Delanote en Pieterjan Smeyers zijn medeauteurs van het Handboek Personenbelasting (Titel VI, deel III. Berekening van het netto belastbaar beroepsinkomen: de aftrekbewerkingen, Hoofstukken 1, 2 en 3 (afdeling I. Werkelijke beroepskosten – Algemeen gedeelte)).
01/01/2012
De fiscale procedure
De fiscale procedure, Brugge, die Keure, 2012, 574p. Deze nieuwe versie van De fiscale procedure bevat naast een volledige actualisering een verruiming van de behandelde materie, ditmaal met het domein van de douane en accijnzen. Het handboek is opgebouwd uit drie grote delen: taxatieprocedure, geschillenprocedure en tot slot de invorderingsprocedure.
Michel Maus, Mark Delanote, M. De Jonckheere, E. Van Dooren
01/01/2012
Iedereen doet het! Belastingontduiking in België
Iedereen doet het! Belastingontduiking in België, Gent, Borgerhoff & Lamberigts, 2012, 231p.Zwart geld en Belgen: ze kunnen rustig in één adem worden genoemd. Maar hoe wérkt het zwart geld-ciruit? Om hoeveel geld gaat het? Hoe gaan ze precies tewerk, de loodgieters, de bakkers, de kappers, de bedrijfsleiders, de aannemers, de beleggers?Iederéén van ons heeft al wel eens belastingen ontdoken. Waarom doet de overheid er niks tegen? En hoe roei je dat uit, zwart geld?
01/01/2012
Actuele problemen van het fiscaal strafrecht
Actuele problemen van het fiscaal strafrecht, Intersentia, 2011, 760 p.Het fiscaal straf- en strafprocesrecht is volop in evolutie. Onder druk van de financieel-economische crisis wordt de strijd tegen de fiscale fraude alsmaar opgevoerd. Zowel nationaal als internationaal. Ook in België is dit het geval, zoals de aanbevelingen van de parlementaire onderzoekscommissie fiscale fraude aantonen.
Michel Maus, 01/08/2011