07/05/2020 – Sociaal en Fiscaal Recht

LOCATION

FSMA (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel)

07/05/2020

Sessie 9: donderdag 7 mei 2020 van 19.00 u tot 21.00 u
Voorzitter van de sessie: Michel Maus (professor VUB, advocaat) Ne bis in idem en una via in het fiscaal handhavingsrecht
Michel Rozie (ere-Eerste Voorzitter hof van beroep Antwerpen, docent VUB, voorzitter sanctiecommissie FSMA) & Eric Van Dooren (raadsheer hof van beroep Antwerpen, docent UA)  Het ne bis in idem en una via in het sociaalhandhavingsrecht
Johan Put (professor KULeuven) & Marie Horseele (assistent KULeuven)

 

De afgelopen jaren is er zowel vanuit de politiek als vanuit de rechtspraktijk meer en meer aandacht gekomen voor de fiscale en sociale fraudebestrijding. Als gevolg van de financieel economische crisis en de hieraan gekoppelde budgettaire noodzaak is er een tendens ontstaan die heeft geleid tot een meer performantere fraudebestrijding via een meer doorgedreven internationale samenwerking en via een wettelijke versterking van de slagkracht van justitie en van de fiscale en sociale administraties. Het is dan ook niet verwonderlijk dat het opdrijven van de fiscale en sociale fraudebestrijding in botsing is gekomen met de fiscale en de sociale rechtsbescherming. Dit heeft dan weer geleid tot heel wat baanbrekende arresten van zowel het Europees Hof voor de Rechten van de Mens als van het Grondwettelijk Hof en het Hof van Cassatie. Onder meer op het vlak van het leerstuk van het onrechtmatig verkregen bewijs, de una via benadering bij fiscale fraude, het non bis in idem-beginsel en het zwijgrecht heeft de rechtspraak de afgelopen jaren letterlijk en figuurlijk een aantal grenzen verlegd. Niettegenstaande er ondertussen heel wat stappen werden gezet in de optimalisering van de fiscale en sociale fraudebestrijding, blijkt niettemin dat er op dag van vandaag nog steeds heel veel probleempunten kunnen worden gesignaleerd waar noch de wetgever, noch de rechtspraak een oplossing voor heeft gevonden.
Het is dan hoog tijd voor een update.