Boeken

Basisbegrippen personenbelasting
Basisbegrippen personenbelasting, Brugge, die Keure, 2012, 230p.Het boek Basisbegrippen Personenbelasting heeft tot doel de lezer in te wijden in de werking en de structuur van de personenbelasting. Hierbij wordt aandacht besteed aan zowel de materiële als de formele aspecten van de belasting. Het boek richt zich in hoofdzaak tot studenten en rechtspractici die hun kennis van de personenbelasting willen bijschaven.
Michel Maus, A. Spruyt
01/01/2012
De fiscale procedure
De fiscale procedure, Brugge, die Keure, 2012, 574p. Deze nieuwe versie van De fiscale procedure bevat naast een volledige actualisering een verruiming van de behandelde materie, ditmaal met het domein van de douane en accijnzen. Het handboek is opgebouwd uit drie grote delen: taxatieprocedure, geschillenprocedure en tot slot de invorderingsprocedure.
Michel Maus, Mark Delanote, M. De Jonckheere, E. Van Dooren
01/01/2012
Actuele problemen van het fiscaal strafrecht
Actuele problemen van het fiscaal strafrecht, Intersentia, 2011, 760 p.Het fiscaal straf- en strafprocesrecht is volop in evolutie. Onder druk van de financieel-economische crisis wordt de strijd tegen de fiscale fraude alsmaar opgevoerd. Zowel nationaal als internationaal. Ook in België is dit het geval, zoals de aanbevelingen van de parlementaire onderzoekscommissie fiscale fraude aantonen.
Michel Maus, Michel Rozie
01/08/2011
Iedereen doet het! Belastingontduiking in België
Iedereen doet het! Belastingontduiking in België, Gent, Borgerhoff & Lamberigts, 2012, 231p.Zwart geld en Belgen: ze kunnen rustig in één adem worden genoemd. Maar hoe wérkt het zwart geld-ciruit? Om hoeveel geld gaat het? Hoe gaan ze precies tewerk, de loodgieters, de bakkers, de kappers, de bedrijfsleiders, de aannemers, de beleggers?Iederéén van ons heeft al wel eens belastingen ontdoken. Waarom doet de overheid er niks tegen? En hoe roei je dat uit, zwart geld?
01/01/2012
Everest Handboek Fiscaal Strafrecht
Everest Handboek Fiscaal Strafrecht, Brugge, Die Keure, 2010, 300p.Financiële solidariteitFiscale fraude is een groot maatschappelijk probleem. Financiële solidariteit gaat hand in hand met de financiële bijdrageplicht. Dit is van cruciaal belang voor de instandhouding van ons huidig socio-economisch verzorgingsmodel. Het efficiënt voorkomen en aanpakken van fiscale fraude is dus noodzakelijk.Fiscale inbreukenDe verschillende wetgevende instanties creëerden een wetgevend kader om inbreuken te beteugelen en zo de handhaving van het fiscaal recht te verzekeren: het fiscaal straf- en strafprocesrecht. In enge zin omvat dit louter de regelgeving rond de strafrechtelijke sanctionering van fiscale inbreuken.Het omschrijft de verschillende soorten misdrijven, de toepasselijke straffen en de bijzondere regels ten aanzien van fiscale mmisdrijven. In ruimere zin omvat het ook de regelgeving met betrekking tot de administratieve betuegeling van fiscale inbreuken.Frauderende belastingplichtigen kunnen niet alleen strafrechtelijk, maar ook administratief gesanctioneerd worden.
Michel Maus, S. Demeulenaer
01/01/2010
Fiscale controle in de praktijk
Fiscale controle in de praktijk, Brugge, die Keure, 2009, 297p.Wanneer de fiscus op bezoek komt, is het raadzaam goed beslagen het ijs te betreden. Dit handboek bevat een gedetailleerd overzicht van de belangrijkste regelgeving ter zake met inbegrip van de rechten en plichten van de belastingplichtige en zijn/haar adviseur. Deze publicatie vormt een ideale symbiose tussen het juridische kader van de fiscale controle en de praktijkgerichte aanpak van de erkende boekhouder en de fiscale advocaat.
Michel Maus, S. Mercier
01/01/2009
De fiscale controle
In dit boek onderzoekt auteur Michel Maus hoe ver de eigenlijke onderzoeksmachten van de fiscale administratie reiken. Wie de fiscale wet er op naleest, komt ongetwijfeld tot de vaststelling dat de onderzoeksmachten zeer ruim zijn geformuleerd. Op het eerste gezicht krijgt men inderdaad de indruk dat de belastingadministratie in wezen alles kan doen in haar zoektocht naar de werkelijk verschuldigde belasting. Heel wat belastingplichtigen zijn er dan ook ten onrechte van overtuigd dat tegen een onderzoeksdaad van de administratie weinig of niets te beginnen valt, zodat zij het fiscaal onderzoek gelaten ondergaan. Wie de fiscale onderzoeksmachten echter iets nader bestudeerd, kan evenwel vaststellen dat de fiscale controlebevoegdheid zowel inhoudelijk als in de tijd en de ruimte beperkt is. Deze fiscale controlebeperkingen worden uitvoerig in het boek besproken. Zoals de auteur aantoont, stellen de fiscale onderzoeksmachten nog heel wat problemen die in de rechtspraktijk op een passende oplossing wachten. Voorbeelden van deze problemen zijn onder meer de moeilijke verhouding tussen de fiscale onderzoeksmachten en het recht op privacy, het spanningsveld tussen de fiscale meewerkverplichting en het strafrechtelijk zwijgrecht, het probleem van het inzagerecht van de fiscus in gerechtelijke dossiers, de problematiek van de doorbreking van het fiscaal bankgeheim en van het beroepsgeheim, etc. Het boek behandelt de fiscale controle op het vlak van de inkomstenbelastingen, de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen, de BTW, de registratierechten, de successierechten, de zegelrechten en de met het zegel gelijkgestelde taksen.
01/01/2005