Fiscale sanctionering

Michel Maus

01/01/2015

Fiscale sanctionering, Brugge, die Keure, 2015, 300p.

Fiscale fraude en de maatschappij
Fiscale fraude is een groot maatschappelijk probleem. Financiële solidariteit gaat hand in hand met de financiële bijdrageplicht. Dit is van cruciaal belang om ons huidig socio-economisch verzorgingsmodel in stand te houden. Fiscale fraude efficiënt voorkomen en aanpakken is daarom noodzakelijk.

Fiscale fraude en de wet
De verschillende wetgevende instanties creëerden een wetgevend kader om inbreuken te beteugelen en zo de handhaving van het fiscaal recht te verzekeren: het fiscaal straf- en strafprocesrecht.

In enge zin omvat dit enkel de regelgeving rond de strafrechtelijke sanctionering van fiscale inbreuken. Het omschrijft de verschillende soorten misdrijven, de
toepasselijke straffen en de bijzondere regels ten aanzien van fiscale misdrijven.
In ruimere zin omvat het ook de regelgeving rond de administratieve beteugeling van fiscale inbreuken. Frauderende belastingplichtigen kunnen niet alleen strafrechtelijk, maar ook administratief gesanctioneerd worden.

Plus de livres